Over Nederland Monumentenland

Stichting Nederland Monumentenland
Stichting Nederland Monumentenland organiseert evenementen en brengt interactie tot stand, om op deze manier een relevante bijdrage leveren aan kennisdeling over en beleving van monumenten.

Organisatie
Stichting Nederland Monumentenland kent de volgende bestuurssamenstelling:

Voorzitter                   Fred Vos
Vice voorzitter            Roland van Schelven
Secretaris                   Barend Jan Schrieken
Penningmeester          Arno Boon
Bestuurslid                 Flip van de Burgt

De bestuursleden zijn onbezoldigd en hebben een zetel op persoonlijke titel. Zij zijn verantwoordelijk voor het (financieel) beleid van de stichting. Tijd, kennis en netwerk worden om niet beschikbaar gesteld. De organisatie wordt aangestuurd door een parttime directeur, ondersteund door professionals op het gebied van marketing/communicatie en accounting. De directeur stuurt de projectleiders van de evenementen en communicatiekanalen aan en stimuleert samenwerking en synergie m.b.t. de inhoud en werkwijze van de projecten.

Per 8 oktober 2018 is Marlo Reeders in dienst getreden als directeur.

Belangrijke partners van Nederland Monumentenland zijn: de BankGiro Loterij, het Fonds voor Cultuurparticipatie (ministerie van OCW), het Mondriaanfonds, een aantal provincies en veel organisaties uit de erfgoedsector.

Activiteiten
Stichting Nederland Monumentenland organiseert de volgende activiteiten:

Open Monumentendag is het grootste culturele evenement van Nederland, met jaarlijks ongeveer 1 miljoen bezoekers. Sinds november 2017 organiseren wij ook Open Monumentendag-specials; Kleinschaliger regionale open monumentendagen.

De ErfgoedFair is een informatiemarkt voor eigenaren en liefhebbers van monumentale woningen. Door het aanbod van kennis, vakmanschap en artikelen voor de inrichting is het ook een van beleving en ontmoeting. Deze wordt georganiseerd op een bijzondere (wisselende) monumentale locatie.

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijkse netwerk- en informatiedag voor professionals. De afgelopen vijf edities kwamen rond 600 mensen naar de (wisselende) locaties om te netwerken, informatie te delen en actualiteiten te bespreken en te agenderen.

De Erfgoedstem is de digitale stem van het erfgoed en het online platform vóór en dóór de erfgoedsector. De Erfgoedstem heeft een ideële doelstelling: het bij elkaar brengen van erfgoedprofessionals en het overdragen van kennis over erfgoed en wordt in de lucht gehouden door een wisselende groep van gemiddeld 35 sponsors allen werkzaam in het erfgoed.

De Facebookpagina Nederland Monumentenland heeft ruim 8.600 volgers en is daarmee een invloedrijk kanaal om de kennis over en de beleving van monumenten onder het grote publiek te stimuleren.

De activiteiten hebben hun eigen begroting, met gerichte inzet van sponsoring en partnerships. Iedere activiteit kent een eigen ‘Klankbordgroep’ met vertegenwoordigers van relevante en betrokken organisaties, die meedenken en adviseren over doelstellingen, thema’s, inhoud en vorm. De organisatie van de evenementen en activiteiten is slagvaardig en flexibel.

Toekomstperspectief
Stichting Nederland Monumentenland wil deze en andere/nieuwe initiatieven ondersteunen en innoveren, zodat de betrokkenheid van relevante doelgroepen bij monumenten met gerichte evenementen en communicatie blijft en groeit. Ontmoetingen tussen betrokken en bevlogen mensen, het delen van kennis en het beleven van monumenten zijn de belangrijkste ‘wapens’.

De focus ligt op het versterken en ontwikkelen van en het toenemen van de synergie tussen de bestaande activiteiten. De Stichting staat echter open voor nieuwe samenwerkingen en ‘eigen’ activiteiten. Ze wil de krachten in de monumentensector bundelen en organisaties en activiteiten samen laten werken. Voor de bestaande activiteiten geldt:

Financieel
Stichting Nederland Monumentenland kent een aantal partners die inhoudelijk en financieel bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de organisatie. Ook zijn er partners die zich specifiek committeren aan een bepaalde activiteit. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd door de uitvoering van de activiteiten zelf.

Er is sprake van separate begrotingen en administraties van de activiteiten, waardoor de stand van zaken en de baten en lasten van iedere activiteit op elk moment kan worden vastgesteld.

Jaarrekening met balans en exploitatie 2016

Jaarrekening NML 2017

Visie en Missie

Stichting Nederland Monumentenland

Bezoekadres: Daam Fockemalaan 22 Amersfoort
Postadres: Postbus 2641  3800 GD  Amersfoort
Telefoon: 033 209 1005
E-mail: info@nederlandmonumentenland.nl
BTW NL.8559.85.689.B01
Bank NL14.INGB.0007.1095.77
KvK 65114310

NML Statuten
KVK stichting NML 29 aug 2016

De Belastingdienst heeft ons aangemerkt als ANBI onder RSIN nummer 855985689.

Lees hier de Privacyverklaring NML