Veel interesse in Limburgse subsidie voor monumentrestauratie

In Limburg bestaat een grote behoefte om monumenten te restaureren. Nadat in april een eerste tranche van een nieuwe subsidieregeling € 4,7 miljoen beschikbaar stelde, zijn er eind augustus 81 projecten ingediend met een bedrag van ruim € 20 miljoen.  Volgens gedeputeerde Patrick van den Broeck voorziet deze nieuwe Tenderregeling Restauratie Monumenten een grote behoefte. “Veel projecten vallen af, want ons budget is beperkt.” Begin oktober besluit het college van Gedeputeerde Staten welke projectaanvragen gehonoreerd worden. Projecten die afvallen, krijgen volgend jaar een nieuwe kans. In het totaal heeft deze provincie tot 2019 € 13 miljoen in het vooruitzicht gesteld.

Behoud van Limburgse monumenten
Met deze regeling ondersteunt Provincie Limburg de restauraties en daarmee het behoud van Limburgse monumenten. Gemeenten, bedrijven en particulieren kunnen een aanvraag indienen. De Provincie Limburg hanteert een maximaal subsidiepercentage van 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 500.000. De projecten worden beoordeeld op onder andere het voorkomen van leegstand en bijdrage aan andere beleidsvelden van deze provincie zoals landschap, economie/toerisme, duurzaamheid en participatie. Ook financiële aspecten als de bijdrage van de gemeenten, subsidiepercentage en zicht op een gezonde exploitatie worden hierin meegenomen. Het gaat uitdrukkelijk om de grotere monumenten. Voor de restauratie van monumentale woningen en kerken heeft deze provincie andere (subsidie)regelingen beschikbaar.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019