Naarden: de Middeleeuwse stad

Vesting in Naarden

Het jaar dat de stad Naarden is gesticht is niet bekend. Wel weet men dat de stad al vroeg marktrechten heeft gehad. Het was graaf Floris V die in 1280 het gebied onder gezag van de graven van Holland bracht. In 1300 werden aan Naarden stadsrechten verleend. De stad lag op dit moment enkele kilometers noordoostelijker aan de Zuiderzee. Bij het uitbreken van de Hoekse en Kabeljauwse twisten, werd in 1350 de stad verwoest en werden de restanten aan de Zuiderzee ‘geschonken’.

De adelaar van Naarden
Zoals vele steden heeft Naarden ook een wapen. Het wapen van dit vestingstadje bestaat uit een zwarte dubbelkoppige Oostenrijkse adelaar in een gouden veld. Volgens de overlevering zou keizer Otto II het wapen in het jaar 936 geschonken hebben aan dit stadje. De oudst bekende stadswapens dateren echter pas van twee eeuwen later. De Duitse keizers namen de tweekoppige adelaar omstreeks 1300 al in gebruik. Hieruit blijkt dat het wapen vermoedelijk niet ouder is dan begin 14de eeuw. In het jaar 1816 heeft de Hoge Raad van Adel aan Naarden de toestemming verleend het wapen te blijven voeren.

Herbouwing stad
Graaf Willem V van Holland had er goed over nagedacht en kwam tot de conclusie dat de stad op een strategische plaats moest komen. Daarom werd de stad op een noordelijke uitloper van de Gooise heuvelrug, die tevens de enigste goed begaanbare doorgang was, langs de drassige venen herbouwd. Het stratenplan wat u tegenwoordig tegenkomt in de vestingwallen van Naarden, dateert nog uit deze tijd.

Stedelijke bloei
Utrecht heeft Naarden herhaaldelijk aangevallen. De in de 15de eeuw aanwezige stenen ommuring met torens en poorten, is daarom ook niet verwonderlijk. Ook kreeg de stad een zeehaven en kwam al spoedig de Grote Kerk tot stand. Er ontstond in deze tijd een belangrijke lakenweverij, met wol van de Gooise heidevelden als grondstof en met handel tot in het Oostzeegebied.

Het rampjaar 1572
Ondanks de opstand van de Hollandse steden tegen het Spaanse gezag, bleven de Naardense bestuurders trouw aan de koning. In augustus van het jaar 1572 kwam de stad dankzij groepen uit de bevolking, in de handen van de geuzen. In de maand november vroren de grachten dicht en ook de muren verkeerden in deze periode in slechte staat. Dit was het ideale moment voor de Spanjaarden om aan te vallen. Dit deden ze en ze belegden vervolgens de stad. Het stadsbestuur zond een afvaardiging richting de Spaanse bevelhebber, waarin deze overgave aanbood.

Rector Lambertus Hortensius
Het was Rector Lambertus Hortensius die tot de delegatie (van overgave) behoorde. Deze persoon heeft ook als  geschiedschrijver de toezegging vastgelegd dat ‘geen burger een haar zou worden gekrenkt’. In december trokken echter 400 Spaanse musketiers de stad binnen. De stad werd door hen in brand gestoken en honderden burgers werden vervolgens vermoord. De geschiedschrijver is zelf echter aan deze gruweldaad ontsnapt. Het Spaanse Huis herinnert ons aan deze gruweldaad.

Wederopbouw stad
In 1574 begon men met de wederopbouw. Dit deed men aan de hand van een ontwerp van Adriaen Anthonisz, de ‘stercktebouwemeester’ der Vereenigde Nederlanden. De vroegere stadsmuren werden in zijn vestingplan opgevolgd. Hij voegde hier ook vooruitstekende driehoekige bastions voor geschutsopstellingen aan toe.

Inname Naarden
De nieuwe vesting kon in 1574 stand houden tegen een aanval van de Spaanse troepen. De verdere afwerking van de vesting werd echter gestaakt na de vrede van 1648. De uitgevoerde werken raakten hierdoor in verval. Nieuwe plannen werden pas weer in 1672 ontwikkeld. De motivatie die hierbij ten grondslag lag, was de Franse inval, maar helaas was het al te laat. Naarden moest zich uiteindelijk op 20 juni 1672 overgeven. De opmars van de Fransen naar Amsterdam is gelukkig voorkomen. Door   de zeedijk die noordelijk van Naarden lag, door te steken.

Prins Willem III veroverd stad
De Fransen hadden in de periode dat de stad in hun handen was, deze  versterkt met bolwerken, palissaden en grachten. Prins Willem III ondernam in september van het jaar 1673 een aanval. Hij rukte hiervoor met 25.000 man op. De Prins en zijn leger bestormde de stad in de nacht van 11 september. In deze nacht werden belangrijke punten ingenomen, wat ertoe leidde dat de Fransen een vrije aftocht kregen.

De nieuwe vesting
Als u nu de vesting ziet, dan ziet u een uniek stervormig complex. Deze vesting is bepaald door de uitgevoerde ontwikkelingen na 1674. De heren Nicolaas Witsen en Adriaan Dortsman werkten aan het ontwerp. In deze tijd wordt Naarden nog altijd de moeder der vestingsteden genoemd.

Nederland Monumentenland en haar onderdelen worden ondersteund door:

© Nederland Monumentenland 2019